top of page
Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dorien's Creaties en op alle tot stand gekomen Opdrachten die Opdrachtgevers aan Dorien's Creaties verstrekken en die door Dorien's Creaties zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle in het kader daarmee verband houdende werkzaamheden van Dorien's Creaties inclusief eventuele verkoop van goederen door Dorien's Creaties, ongeacht of deze werkzaamheden of verkopen plaatsvinden op grond van een schriftelijk of mondeling aangegane overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dorien's Creaties, dan wel een op afstand tot stand gekomen Opdracht.

1.2 Onder ´schriftelijk´ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan berichten verzonden per e-mail.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle bestuurder(s) en (middellijke) aandeelhouder(s) van Dorien's Creaties alsmede ten behoeve van alle personen die voor de Dorien's Creaties werkzaam zijn, zowel werknemers van Dorien's Creaties als ingeschakelde derden.

1.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Dorien's Creaties deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. De Opdracht en deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerder gemaakte afspraken of aangegane Opdrachten tussen Opdrachtgever en Dorien's Creaties, tenzij schriftelijk partijen anders overeenkomen.

1.5 Indien enige bepaling deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg worden vervangen voor een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn op ieder moment digitaal beschikbaar via de website van Dorien's Creaties (www.dorienscreaties.be). 

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen

2.1 Het enkel uitbrengen van een aanbieding of offerte door Dorien's Creaties, verplicht Dorien's Creaties niet tot het aangaan van een Opdracht, deze zijn derhalve vrijblijvend.

2.2 Indien een aanbod of offerte een geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden Dorien's Creaties niet.

Artikel 3: Opdracht

3.1 Een Opdracht komt pas tot stand na aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en na bevestiging van ontvangst van die aanvaarding door Dorien's Creaties. Zolang deze bevestiging niet heeft plaatsgevonden, is Dorien's Creaties niet verplicht tot uitvoering van de Opdracht. Deze bevestiging kan ook langs (automatische) elektronische weg plaatsvinden. Aanvang van de uitvoering van de Opdracht door Dorien's Creaties kan als aanvaarding van de Opdracht worden beschouwd.

3.2 Een eenmaal door Opdrachtgever zijnde een niet- natuurlijke persoon verstrekte Opdracht kan niet worden herroepen c.q. beëindigd. Indien herroeping c.q. beëindiging toch plaatsvindt is de Opdrachtgever aan Dorien's Creaties de volledig overeengekomen vergoeding voor de Opdracht verschuldigd. Herroeping c.q. beëindiging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld onder opgave van redenen.

3.3 Een eenmaal door Opdrachtgever zijnde natuurlijk persoon verstrekte Opdracht, kan na verstrekking slechts worden herroepen c.q. beëindigd tot twee werkdagen voor de afspraak tot uitvoering van de Opdracht. Indien Opdrachtgever de verstrekte Opdracht niet tijdig herroept c.q. beëindigd, wordt door Dorien's Creaties aan de Opdrachtgever 75% van de totale opdracht of minimaal € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht. Indien de Opdrachtgever de Opdracht herroept c.q. beëindigd binnen de juiste termijn, geschiedt dit kosteloos.

3.4 Dorien's Creaties kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien Dorien's Creaties op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Opdracht niet aan te gaan, is hij gerechtigd een Opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden waaronder begrepen het stellen van zekerheid door Opdrachtgever voor de nakoming van zijn verplichtingen. Het stellen van nadere voorwaarden naar aanleiding van dit onderzoek kan ook na het aangaan van de Opdracht plaatsvinden.

3.5 In de Opdracht wordt een gemiddeld aantal visualisaties vermeld met de daaraan verbonden vergoeding(en). Indien blijkt dat meer visualisaties dan het gemiddelde aantal nodig zijn of gewenst zijn, is de Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd voor dit extra werk, bestaande uit een uurtarief ad € 45,- exclusief BTW x het aantal uren boven 1,5 uur).

Artikel 4: Uitvoering van Visualisaties

4.1 Een Opdracht houdt voor Dorien's Creaties een inspanningsverplichting in om de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, rekening houden met de belangen van de opdrachtgever. Een Opdracht houdt geen resultaatverplichting voor Dorien's Creaties in.

4.2 Dorien's Creaties bepaalt de wijze waarop en de perso(o)n(en) waardoor de Opdracht wordt uitgevoerd. Het staat Dorien's Creaties vrij de Opdracht onder zijn verantwoordelijkheid (mede) te laten uitvoeren door derden.

4.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle informatie waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze de uitvoering van de Opdracht nodig is, tijdig en volledig aan Dorien's Creaties ter beschikking stelt. Bij gebreke hiervan heeft Dorien's Creaties het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en de uit de opschorting voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien van de Opdracht tevens het inmeten van de maten van een ruimte, dan wel het vermelden van die maten in visualisaties, onderdeel uitmaakt, betreft het slechts een indicatieve aanduiding waar door Dorien's Creaties geen garantie op juistheid en/of volledigheid op wordt gegeven. Dorien's Creaties zal uiteraard de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het inmeten en weergeven van maten in visualisaties.

4.5 Na uitvoering van de Opdracht worden de geproduceerde visualisaties uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever, in de vorm van een JP(E)G- file.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtgever stemt er mee in dat de door Dorien's Creaties geproduceerde visualisaties door Dorien's Creaties gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden/direct marketing waarvoor op grond van de privacywetgeving toestemming (door derden) vereist kan zijn. Ontbreken van toestemming door derden laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet. Dorien's Creaties wordt algeheel en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken die derden jegens Dorien's Creaties geldend kunnen maken.

5.2 Alle rechten met betrekking tot bij de uitvoering van de Opdracht door Dorien's Creaties geproduceerde visualisaties, ontwerpen en creaties komen toe aan Dorien's Creaties. te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren anders dan overeengekomen in de Opdracht dan wel door Tekenplan geïnitieerd.

5.3 In het geval de Opdrachtgever in verzuim is in de voldoening van zijn verplichtingen, is Dorien's Creaties gerechtigd op kosten van de Opdrachtgever verdere publicatie van de visualisatie te (laten) staken en is de Opdrachtgever verplicht alle aan hem ter beschikking gestelde visualisaties te retourneren aan Dorien's Creaties dan wel te vernietigen, naar keuze van Dorien's Creaties.

5.4 Dorien's Creaties behoudt zich het recht voor ten allen tijde de aan de visualisaties, creaties en ontwerpen gekoppelde copyrightvermelding (©TDorien's Creaties) zichtbaar laten voor een ieder die deze elementen aanschouwt.

Artikel 6: Betaling

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege opgelegde belastingen, tenzij anders vermeld.

6.2 Betaling van de overeengekomen vergoeding dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van Tekenplan binnen de op de factuur aangegeven termijn. Bij gebreke van een termijnvermelding op de factuur geldt een betaaltermijn van veertien dagen na factuurdatum.

6.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn betaalt, is Dorien's Creaties gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (31 dagen) voor elke maand (31 dagen) na factuurdatum. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke‐ als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Dorien's Creaties, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen 2 maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 200,- exclusief BTW.

6.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn, dan wel niet binnen een eventueel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Dorien's Creaties het recht vanaf dat moment wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument), wordt deze rente met 1% verhoogd. Een en ander onverminderd de overige rechten van Dorien's Creaties.

6.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten dieDorien's Creaties heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument) , worden de buitengerechtelijke incassokosten bij deze vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €500,00, zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling vereist is.

6.6 Dorien's Creaties behoudt zich het recht voor om in de Opdracht overeen te komen dat Opdrachtgever een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de vergoeding verschuldigd is vóór aanvang van uitvoering van de Opdracht.

bottom of page